Om terapi

Psykoterapi er samtaler med en profesjonell behandler, der hovedmålet er å få bedre psykisk helse og fungering i livet. Terapi kan lede til personlig vekst og økt dybde i forståelse av egne reaksjoner og opplevelser. Målene for oppfølgingen kan handle om å få til ønskede endringer i livet, forsoning med fortiden og bedre mestring av de utfordringer den enkelte står i.

Du vil sammen med psykologen legge opp en plan for samarbeidet, som tilpasses dine behov. 

Informasjonen du deler med psykologen er beskyttet ihht taushetsplikten. Det betyr at ingen andre får ta del i hva kontakten handler om, såfremt du ikke ønsker det selv. Det eneste unntaket er dersom barn lider veldig alvorlig overlast, eller hvis liv står i fare.

Gjennom samtalene kan du og psykologen sammen utforske ukjente sider av ditt indre liv, sider som ofte kommer til uttrykk i form av angst, depresjon, tvangsplager eller kroppslige symptomer. Ofte vil dette henge sammen med livsvansker som samlivsproblemer, problemer med å fungere i jobb, studier eller i forhold til venner.

Psykoterapi handler ikke bare om å jobbe med fortiden, selv om mønstre gjennom livet kan være viktige å se nærmere på sammen. Det handler vel så mye om å se muligheter her-og-nå, om å rette fokus fremover, og å jobbe for å forme hverdagen slik man ønsker å ha den. Psykoterapi dreier seg først og fremst om å jobbe med seg selv sammen med en profesjonell samtalepartner. Psykologen har ikke alle svarene, men fungerer som en empatisk hjelper, hvor målet er en utviklende prosess for klienten. Psykologen samarbeider med deg om å utforske ulike aspekter ved livet ditt som du ønsker å jobbe med. Psykologen kan stille spørsmål, forsøke å se sammenhenger i dine opplevelser og foreslå oppgaver som du kan jobbe med for å få det bedre. I perioder kan det være krevende, og det er helt normalt å føle mye i tilknytning til dette arbeidet – og opplevelser under selve terapi-samtalene er også noe som kan være aktuelt å jobbe med. Det er ofte meget tilfredsstillende for klientene å oppleve at det ofte er en selv som kan finne frem til nøkler til endring, at det er fullt mulig å ta styringen i eget liv, og at å arbeide med tanker og følelser kan bringe frem nye muligheter for personlig vekst.

Samarbeid med fastlege, hvis du ønsker det: Fysiske og psykiske symptomer henger ofte tett sammen. Vi vil sammen med deg drøfte hvorvidt det er nødvendig med en fysisk helsesjekk hos din fastlege, for å utelukke fysiske årsaker til psykiske vansker. Medisinering kan hjelpe for noen psykiske vansker, og vil også kunne være et tema vi drøfter hvorvidt du ønsker å prøve ut og tilpasse i samarbeid med din fastlege.


Du trenger ikke henvisning fra lege, men kan selv ta kontakt per telefon, post eller 
e-post.